Fritidseiendommer i Råde og Vestby vil få samme renovasjonsordning som husholdningene. Dermed øker renovasjonsgebyret betydelig for hytteeierne i 2024.  

I dag er det en begrenset renovasjonsløsning i perioden fra påske til høstferien for mange hytter. Alle har heller ikke løsninger for å kunne kildesortere avfallet på samme måte som hjemme.  

Obligatorisk for alle hytteeiere 

Kommunen er forpliktet til å etablere en lik innsamlingsløsning for fritidseiendommer og husholdninger, etter at dette ble et lovfestet krav i Avfallsforskriften. Derfor blir det nå full kildesortering gjennom hele året også for hyttene.  

Økte kostnader gir betydelige høyere renovasjonsgebyr for fritidseiendommer 

Etableringen av denne nye renovasjonsløsningen gir økte driftskostnader, og krever investeringer i renovasjonsutstyr og kjøretøy. I tillegg bidrar en generell høy prisvekst i samfunnet, vesentlig høyere forbrenningsavgifter og oppstarten av matavfallsordningen til at renovasjonsgebyret for fritidseiendommer øker vesentlig i år.  

Gjelder også for hytter som ikke brukes hele året 

Selv om du bruker din hytte bare i deler av året, må MOVARs renovatører og renovasjonsbiler kjøre faste tømmeruter i hele kommunen året rundt. Helårstilbudet for hytter er derfor obligatorisk og uavhengig av når du bruker din fritidseiendom.  

Renovasjon er et spleiselag og en selvkosttjeneste i samfunnet vårt. Alle eiere av fritidseiendommer deler derfor på felleskostnadene for å etablere og drive renovasjonstjenesten gjennom hele året.  

Ønsker dialog med hytteeierne om fellespunkter 

MOVAR har jobbet mot dette i flere år, og mange hytteeiere har full kildesortering på felles renovasjonsplasser.  


Målet er å finne gode og kostnadseffektive løsninger, som bidrar til å holde renovasjonsgebyret nede. Vi etablerer derfor felles renovasjonspunkter for hyttene, men en av utfordringene er å finne gode plasseringer. Ta gjerne kontakt med oss, så vi sammen kan finne gode løsninger. 

Sist oppdatert 14. mars 2024, kl 12:46

Opprettet 14. mars 2024, kl 13:46« Tilbake