Innbyggerne, miljøet og eierkommunene vil merke effekten av de rekordmange investeringene som MOVAR IKS skal gjennomføre de neste årene. Nå har representantskapet gitt grønt lys for planene til 628 millioner kroner. 

MOVAR er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Fredag 17. november 2017 vedtok representantskapet, som er selskapets øverste organ, budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021 uten endringer. Det betyr at MOVAR er rustet til å møte nye forventninger, behov og krav. Her presenterer vi kort noen utvalgte prosjekter: 

Mer drikkevann og bedre sikkerhet
Regionen vår er i sterk vekst, og behovet for rent og trygt drikkevann øker. MOVAR skal derfor bygge en ny vannledning som kan møte dette behovet for Vanem, Våler, nordre bydel i Moss og Vestby i mange tiår fremover. Dette er en videreføring av røranlegget som ble bygget fra Vansjø Vannverk ved Huggenes i Rygge og til Årvoll i 2012. Det nye røranlegget har ett tversnitt på hele 80 cm, og skal bygges fra Årvoll, via Vanem og Mossemarka og til kommunegrensen ved Vestby. Det forventes at vannledningen kan tas i bruk i 2020. 

Bedre rensing av avløpsvann
MOVAR har nye rensekrav for avløpsvannet på Fuglevik renseanlegg 2020 og Kambo renseanlegg fra 2025. I praksis betyr det at det må bygges ytterligere ett rensetrinn for avløpsvannet, før dette tilbakeføres til naturen. Investeringer som dette er økonomisk krevende, og MOVAR har fokus på å levere effektive tjenester for både innbyggere, eiere og miljøet. For å innfri på begge områder, vil det bli bygget en overføringsledning fra dagens Kambo renseanlegg til Fuglevik renseanlegg. Fuglevik renseanlegg oppgraderes med det nye, biologiske rensetrinnet, og til slutt legges Kambo renseanlegg ned. Vi jobber nå sammen med vårt søsterselskap FREVAR KF i Fredrikstad, for å velge en fremtidsrettet teknologi for det nye biologiske rensetrinnet. MOVAR har søkt Fylkesmannens miljøvernavdeling om en harmonisering av kravene til 2025.

Solgård avfallsplass moderniseres og bygges ut
Det blir høy aktivitet også på mosseregionens avfallsmottak de neste årene. Her kan innbyggerne forvente seg en vesentlig oppgradering av gjenvinningsstasjonen. Dermed blir vi bedre rustet til fremtidige krav for behandling av de fleste typer avfall. Mye av aktiviteten vår på Solgård er mindre synlig for publikum. Ett eksempel på det er deponiet, der ulike avfallsfraksjoner langtidslagres. Her fortsetter utvidelsene av deponiet. Høsten 2017 ble reguleringsplanen godkjent for den nye tomten vi ervervet sør/sør-øst for dagens område. Dette blir fremtidig deponiområde for uorganisk avfall. Dette er avfall som er stabilt, og med minimalt med lukt.   

Bedre brannberedskap og nye brannstasjoner i Vestby og Rygge
Bemanningen i Mosseregionens interkommunale brann og redning økes vesentlig frem mot 2020. Samtidig bygger MOVAR en ny brannstasjon på Såner i Vestby, som skal stå klar i 2019. Høsten 2017 inngikk vi en intensjonsavtale for kjøp av tomt med grunneier og startet prosessen med omregulering. Felles prosjekt- og byggeleder er engasjert til både bygging av ny brannstasjon i Vestby og utvidelsen av Moss brannstasjon på Tykkemyr. Her skal det utvides med et kontorbygg, der administrasjonen for de ulike sektorene i MOVAR IKS samlokaliseres i 2019. I tillegg pågår det en dialog mellom MOVAR og Forsvarsdepartementet. Målet er at brannstasjonen på flyplassen i fremtiden skal kunne dekke både vårt og Forsvarets behov for brannberedskap. Saken vil bli utredet av Forsvaret og Forsvarsbygg i tiden fremover. 

Bedre gjenvinning av avfallet fra innbyggerne og nytt, miljøvennlig ettersorteringsanlegg
Kravene til hvor stor andel av avfallet som skal gjenvinnes skal økes til minimum 50 %. Det har EU vedtatt. Samtidig vet vi at det er krevende for innbyggerne å kildesortere tilstrekkelig for å nå dette målet. Det planlegges derfor et nytt, felles ettersorteringsanlegg i Østfold. MOVARs administrerende direktør leder prosjektgruppen som jobber med forarbeidene for disse planene. 

For innbyggerne vil det bety en enklere kildesortering. I dag må du som innbygger ha mye kunnskap om hvilke typer plast som kan og ikke skal sorteres ut og leveres for seg selv. I den nye ordningen skal plastavfall leveres sammen med restavfall, og så vil det helautomatiserte sorteringsanlegget gjøre sorteringsjobben selv. I tillegg skal matavfall samles i egne poser, men leveres i beholderen for restavfall. Glass/metall og papp/papir skal sorteres i egne beholdere som i dag. Effekten blir altså at vi øker gjenvinningsgraden betraktelig. 

Politikerne vil trolig behandle saken om selskapet skal etableres i første kvartal 2018. Selskapet «Østfold Avfallssortering IKS» (ØAS) vil bygge et nytt anlegg på Øra i Fredrikstad, som et samarbeid mellom Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Indre Østfold Renovasjon IKS og MOVAR IKS. Om planene blir realisert vil kommunene i mosseregionen trolig forvalte sin eierandel i dette selskapet gjennom MOVAR IKS. 

Hele MOVARs budsjett 2018 og økonomiplan for 2018-2021 kan du laste ned her

Sist oppdatert 5. December 2017, kl 21:02

Opprettet 29. November 2017, kl 18:20« Tilbake