Ved montering av ildsted er det krav til:

• Monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav, og disse må følges

• Generelle ildstedsregler gjelder, dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen

• Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet

• Nye ildsteder skal være godkjent av et akkreditert selskap

 

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men vi anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår.

Oversikt over sertifiserte montører finner du her: norskvarme.org

 

Etter montering av ildsted skal eier melde fra til feierseksjonen, dette gjøres her: 

Melding om montering av ildsted

 

Krav til ildsteder

Ildsted er en byggevare og havner under DOK forskriften som forvaltes av DIBK - Direktoratet for byggkvalitet. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-17-1579 §4 og §5 beskriver at ytelseserklæring og sikkerhetsinformasjon som montering og bruk skal være på et skandinavisk språk. 

Her kan du lese om sikkerhet til ildstedet som er gjeldene og herunder §15-1 som omhandler varmeinstallasjoner, https://www.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/15/i/15-1 

Sikkerhetsstandarden for ildsteder er NS-EN 13240. I tillegg kommer partikkelutslippskravet som skal dokumenteres. Kravet her stilles i TEK17 § 9-10. Hvor man nå enten kan teste etter NS3058/59 eller Øko- design.

Sist oppdatert 25. september 2023, kl 11:54

Opprettet 7. februar 2019, kl 17:11« Tilbake