Levering til deponi stenger kl. 14:30

På Solgård Avfallsplass er det et deponi for ordinært avfall. Her kan det leveres avfallstyper som det ikke er gjenvinningsløsninger for, og som det er gitt tillatelse fra miljøvernmyndighetene til å deponere.

Adgang til deponiet fås kun etter forhåndsavtale. Før avtale kan inngås må avfallet basiskarakteriseres, dvs. at man må dokumentere hva avfallet inneholder og dets egenskaper. Et skjema for sammendrag av basiskarakterisering må leveres og godkjennes før levering kan starte. For levering av avfall til deponi gjelder vedlegg II til avfallsforskriften kap. 9. Det er avfallsprodusenten (deponikunden) som skal dokumentere at avfallet oppfyller kravene i vedlegg II.

Restavfall som hentes hjemme hos hver enkelt husholdning legges ikke på deponiet, men omlastes ved Solgård Avfallsplass før det sendes til forbrenning.

 

Klikk på knappene nedenfor for mer informasjon 

Sigevann

Avfallet som deponeres inneholder fuktighet, denne fuktigheten vil sammen med infiltrert regnvann bli samlet opp av sigevannssystemet.

Sigevannet blir transportert via Moss kommunes ledningsnett til Kambo Renseanlegg. Sigevannet analyseres regelmessig og det er etablert overvåkningsbrønner rundt hele eiendommen for å kontrollere at sigevannssystemet fungerer etter forutsetningene.

Deponi

Deponigass

Når organisk materiale brytes ned uten tilgang på luft dannes det metangass. Gassen som dannes i forbindelse med deponering av avfall kalles deponigass. Denne består hovedsakelig av metan, karbondioksid, nitrogen og oksygen. I tillegg er det mindre mengder av luktsterke gasser.

På Solgård Avfallsplass har vi et deponigassanlegg som består av horisontale brønner spredt utover deponiet. Disse brønnene er satt under undertrykk slik at gassen som dannes i deponiet skal samles opp. Brønnene fører gassen til en samlestasjon hvor gassen blir videresendt til energigjenvinning eller brent i fakkel. Ved fullstendig brenning omdannes metan til CO2 og vann. CO2 som da slippes ut er å regne som klimanøytral.

Anlegget blir utbygd etter behov.

Deponi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 29. september 2023, kl 11:38

Opprettet 15. mars 2019, kl 15:21« Tilbake