Husk før feiing

  • Steng feieluker og spjeld
  • Klargjør stige til tak
  • Kontroller taktrinn/takstige

Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når feieren kommer. Dersom dag eller tidspunkt ikke passer ber vi om at feieren kontaktes slik at ny avtale kan inngås.

I forkant av feiing blir det gitt varsel om når dette finner sted, pr. sms eller post. Feieren skal alltid kunne fremvise legitimasjon.

 

Sikker atkomst og arbeidsplass for feier

Feieren skal kunne utføre feiing til alle årstider og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofylt. Feieren har også krav på å kunne utføre arbeidet under trygge forhold uten å utsette seg for fare, i henhold til Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. 

I Forskrift om brannforebygging stilles det krav om at fyringsanlegg skal være inntakte og virke som forutsatt. Om disse er tilfredstillende, vil dette kunne avdekkes i forbindelse med feiing og/eller tilsyn. 

 

Alle feie-/tilsynsobjekter hvor det er fare for å falle ned fra taket, skal være tilrettelagt for bruk av takstige/taktrinn, takbru og plattform.

  • Alle tak med helling utover skal ha takstige/taktrinn, og den/de skal være montert i henhold til krav i monteringsveiledning.
  • På bygninger der gesimshøyden er mer enn 5,0 meter, skal det være montert stigefeste som forhindrer glidning. Stigen skal være så lang at den rekker en meter over taket.
  • Takbru mellom skorsteinene må vurderes i forhold til avstand mellom skorsteinene, helling på taket og om det er mer hensiktsmessig enn atkomst for hver skorstein. Den valgte løsning må ikke medføre ytterlige fare for fall.
  • Der hvor skorsteinen er høyere enn 1,2 meter skal det monteres arbeidsplattform eller feieluke.
  • Både takstige, taktrinn og takbru som benyttes, skal ivareta kravene til styrke, funksjonalitet og sikkerhet. Alt utstyr skal være tilstrekkelig solid til å hindre eller stanse fall. Alt utstyr må festes til tak på en sikker måte.
  • Feieren har på egenhånd ikke anledning til å fravike sikkerhetsbestemmelsene.
  • Dersom du har feieluke innvendig, er det ikke behov for trinn opp til pipe på tak.

I henhold til Forskrift til Arbeidsmiljøloven, av 14. april 1989, best. nr. 500.

 

Dersom det er tvil om hvordan krav i forskrift skal oppfylles, kan feieren gi råd og veiledning.

 

Sist oppdatert 27. februar 2018, kl 12:49

Opprettet 26. mars 2014, kl 12:25« Tilbake