Bakgrunn for prosjektet

MOVAR IKS har ansvaret for at det brukte vannet du skyller ned i avløpet hjemme, renses tilstrekkelig godt nok, før det slippes ut i Oslofjorden.

Det blir stadig flere innbyggere i Mosseregionen. Samtidig har klima- og miljøutfordringene blitt stadig flere, og mange er bekymret for tilstanden i Oslofjorden. Siden våre renseanlegg ble bygget, har teknologien gjort det mulig å rense avløpsvann enda bedre. Derfor skjerpes også rensekravene som stilles til oss fra Statsforvalteren.

Vi planlegger fremtidens, nye avløpsløsning i Mosseregionen for å ta vårt samfunnsansvar opp mot disse utfordringene. Det vil gjøre at utslippene til Oslofjorden går ned og at vi får økt kapasitet for stadig flere innbyggere. I tillegg får vi en mer effektiv og samfunnsøkonomisk drift med to renseanlegg mot dagens tre renseanlegg. De nødvendige investeringene dette krever, vil påvirke gebyret du betaler i fremtiden. 

 

Dette er MOVARs planer

 • Ta i bruk ny og forbedret renseteknologi
 • Utvide kapasiteten ved Fuglevik renseanlegg
 • Bygge en overføringsledning fra dagens renseanlegg på Kambo og til Fuglevik
 • Legge ned Kambo renseanlegg og rense avløpsvannet i denne delen av Moss ved Fuglevik renseanlegg i fremtiden

 

Fakta om prosjektet

Denne foreløpige skissen viser eksisterende bygningsmasse og det som kan bli den nye bygningsmassen på Fuglevik renseanlegg. Det vil bli utarbeidet nye tegninger når endelige rensekrav foreligger og forprosjektet er gjennomført. Skissen på nettsidene ble oppdatert 11.02.22. 

 

Store samfunnsgevinster med ny løsning for avløpsrensing

 • Vesentlig bedre avløpsrensing
  Avløpsvannet du skyller ned i doen, vasken og dusjen din skal renses langt bedre enn i dag, før det havner tilbake i Oslofjorden og kretsløpet igjen.

 • En bærekraftig avløpsrensing
  Det betyr løsning som samlet sett er bedre for klimaet og miljøet, dekker behovene til innbyggerne i Mosseregionen nå og i fremtiden og at investerings- og driftskostnadene som står i forhold til hva vi oppnår med anlegget for samfunn og miljø.

  En bærekraftig løsning innebærer også at vi skal hente ut og utnytte ressursene i avløpsvannet bedre. For eksempel er det mulig å produsere gjødsel, næringsstoffer, biokull og mer energi/elektrisitet enn vi gjør i dag. Nitrogen og fosfor er viktige næringsstoffer for plantevekst og matforsyning.
 • Effektiv avløpsrensing
  Den totalt sett mest effektive (økonomiske) løsningen for avløpsrensing som er i tråd med nye rensekrav fra Statsforvalteren.

 

Kartet viser traseen for overføringsledningen. Den starter ved dagens Kambo renseanlegg (skal legges ned) og til Nye Fuglevik renseanlegg. 

Trase for sjoledning Kambo Fuglevik

Sist oppdatert 14. februar 2022, kl 09:16

Opprettet 24. januar 2022, kl 11:17« Tilbake