Her finner du relevante planer, rapporter og andre dokumenter for dette prosjektet. 

 

Varsel om oppstart av planarbeid - Båthavnveien 50

70-NOT-01 Planinitiativ_Båthavnveien 50.pdf

70-NOT-03-Planprogram_Båthavnveien 50.pdf

Båthavnveien 50 Varslingsbrev.pdf

Båthavnveien_50_Varslingskart.pdf

Referat fra oppstartsmøtet_Båthavnveien 50.pdf

 

Utslippstillatelse

2022-06-20 Miljødirektoratet - avgjørelse klagesak.pdf

2022-01-26 PN38 Resipientovervåkning MOVAR.pdf

2021-11-01 Informasjonsbrev om tilstanden i Oslofjorden og påvirkning fra avløpssektoren.pdf (L)(395243).pdf

2021-09-20 SFOV_Oversendelse av klage på vedtak om tillatelse gitt til MOVAR IKS for Fuglevik renseanlegg.pdf(391090).pdf

2021-06-29 Supplering av klage på vilkår i utslippstillatelse - Fuglevik renseanlegg(1768787.2).pdf

2021-06-10 M2065 - Utredning av behovet for å begrense tilførslene av nitrogen til ytre Oslofjord.pdf

2021-03-18 Klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken(1694094.1) (L)(380257).pdf

2021-02-25 SF_Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Moss tettbebyggelse, Fuglevik renseanlegg.PDF

2020-12-15 Uttalelse om utkast til utslippstillatelse for Fuglevik RA.pdf

2020-12-15 PN27 - Konsekvensvurdering N-fjerning - Klima og økonomi.pdf

20-NOT-212 PN28 Vurdering av vannkvalitet og utslipp av nitrogen i resipient.pdf

2020-11-12 Utkast til ny tillatelse_fra_FM.pdf

2020-02-25 COWI Vedlegg Utslipp til resipient.pdf

2020-02-25 COWI Vedlegg Dimensjoneringsgrunnlag.pdf

2020-02-25 COWI Søknad om utslippstillatelse for Fuglevik renseanlegg.pdf

2017-09-08 Søknad om utsettelse av sekundærrensekrav.pdf

 

 

Fylkesmannens høringsrunde om ny utslippstillatelse

2020-09-21 Tilbakemeldinger på innkomne høringsuttalelser - Nye Fuglevik RA.pdf

2020-07-02 Annonse Fylkesmannen. Utbygging Fuglevik og overføring fra Kambo.pdf

 

 

Prosessteknikk

2021-10-29 Forprosjektrapport tidligfase.pdf

2021-12-16 Flytskjema S21- G-00-P-690-70-200.pdf

2021-12-16 Flytskjema N23- G-00-P-690-70-400.pdf

2021-12-16 Flytskjema N15B- G-00-P-690-70-300.pdf

2021-10-15 PN15- Dimensjoneringsgrunnlag for prosess.pdf

 

 

Geoteknikk

2021-09-01 PN29 Vurdering Områdestabilitet rev 2 med vedlegg.pdf

2021-05-07 PN21 Grunnundersøkelser med geoteknisk datarapport.pdf

Sist oppdatert 21. juni 2022, kl 14:31

Opprettet 22. januar 2022, kl 11:18« Tilbake