Hvorfor kan dere ikke bygge ledningen langs E6, i stedet for gjennom turområder og skogsterreng? 
Det å gå langs E6 var et av mange traséalternativene som ble vurdert i forprosjektet. E6-alternativet ble forkastet fordi det ville gitt en svært høy økonomisk risiko. Den dagen Statens vegvesen får behov for større arealer til vei eller andre installasjoner, ville vi da hatt en plikt til å flytte vannledningen. Det utløser store ekstrakostnader, og ville sannsynligvis medført at vi hadde endt opp med den traseen vi har valgt nå. Det bygges også en ny høyspenttrasé langs E6 i disse dager. Den har en sikkerhetssone på 30 meter som vi også må forholde oss til. Dette er noen av de viktigste momentene for at alternativet langs E6 ikke valgt.

 
Planter dere trær når dere er ferdige, der dere har hugget ned skog? 
Det er landbruksforvaltningen i Moss kommune som koordinerer hogstarbeidene. Hovedvannledningen skal i all hovedsak legges under eller rett ved siden av eksisterende turstier. Dette gjør vi for å begrense arealbruken, redusere behovet for hogst og sikre tilgang for drift og vedlikehold senere. For at anleggsmaskinene skal ha arbeidsrom, hogges det et anleggsbelte på til sammen 20 meter (ca 9,5 meter på hver side av selve ledningstraseen). I tillegg ryddes det skog flere steder langs traseen fordi entreprenøren har behov for riggplasser. Disse er angitt som røde områder på dette kartet.  
 
Blir det mulig å bruke turstiene underveis? 
Så langt det er mulig, skal vi forsøke å holde turstiene åpne underveis. Det vil allikevel være perioder der fremkommeligheten blir vesentlig dårligere. Broen over Mosseelven vil for eksempel bli demontert og erstattet av en ny bro. Dette informerer vi om i forkant med skilting på nærliggende turstier, på movar.no/vannledning og til brukere av området gjennom organisasjoner som for eksempel DNT Vansjø.  
 
Hvorfor må hovedledningen gå helt frem til Vestby? 
MOVAR produserer drikkevannet også til innbyggerne i Vestby. Den nye ledningen legger også til rette for et reservevannssamarbeid i fremtiden mellom vannverkene i Østfold, Follo og Oslo. Ledningen vi bygger gir også bedre leveringssikkehet og økt kapasitet til nordre del av Moss, Våler og løser tilgang på slukkevann for brannvesenet i lite tilgjengelige områder som Mossemarka. 

Sist oppdatert 20. desember 2020, kl 23:21

Opprettet 23. oktober 2020, kl 21:12« Tilbake