Den som er ansvarlig for festivaler, overnattinger og andre store arrangementer, skal i god tid i forveien melde til Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB).
Dette gjelder dersom arrangementet avholdes i et byggverk eller på område som normalt ikke benyttes til slike formål (iht brann- og eksplosjonsvernloven § 7).
Eksempel på slike arrangementer kan være festivaler, konserter, utstillinger, forestillinger og overnattinger i andre byggverk (skoler, idrettshaller osv.) med mer.

 

Sentrale krav
Sentrale myndigheter har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangement. Veilederen er utarbeidet i en arbeidsgruppe bestående av Politidirektoratet, Mattilsynet, Helsetilsynet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for byggkvalitet, Veidirektoratet samt Norsk Rockeforbund.
Arrangøren plikter til å kjenne regelverk og temaer vedrørende sikkerhet omtalt i denne veilederen.
«Veileder for sikkerhet ved store arrangementer» finner du her.

 

Vår erfaring
Til tross for at brann- og eksplosjonsvernloven krever at arrangement skal meldes til brannvesenet viser erfaringene at dette i flere tilfeller ikke etterfølges, samt at meldingen ikke sendes tidsnok til å gjennomføre en tilfredsstillende saksbehandling.
Brannvesenet har derfor stort fokus på å gjennomføre kontroller i forkant av arrangementer.
Dersom sikkerheten ikke er tilfredsstillende ivaretatt kan brannvesenet gi pålegg og forbud mot bruk i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 37.

 

Innsending «melding om arrangement»
Den som er ansvarlig for arrangementet, plikter i god tid før arrangementet skal finne sted, å melde ifra til MIB.
«Melding om arrangement» fylles ut digitalt til oss her.
Meldingen må være innsendt senest 3 uker før arrangementet tar til.

I meldingen erklærer ansvarlig leder for arrangementet at det er utarbeidet dokumentasjon for punktene 1-9 nevnt i disse retningslinjene – samt at denne dokumentasjonen kan fremvises ved kontroll. Ved mottak av meldingen kan brannvesenet be om å få tilsendt denne dokumentasjonen.

Brannvesenet vurderer kun brannsikkerheten/personsikkerheten ved arrangementet. Det må også sendes melding til politiet som vurder ro og orden i henhold til politivedtekter ved deres kommune.

 

Dokumentasjon

Følgende momenter skal være vurdert og dokumentert før innsendelse av «melding om arrangementer»:

1. Tillatelse fra eier av området/bygningen, eventuelt grunneier dersom arrangementet skal foregå utendørs, i telt, plasthall eller lignende.


2. Risikovurdering: Kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan det skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer. Planer og instrukser skal være utarbeidet på bakgrunn av risikovurderingen.


3. Persontallsberegningen: Maksimalt tillatt persontall skal fastsettes. Beregningen skal dokumenteres. Persontallsberegningen bør fastsettes etter særskilt analyse av brannteknisk rådgiver.


4. Dimensjonering av rømningsveiene (beliggenhet, antall, adkomst, bredde, merking osv.) settes i forhold til beregnet personantall og tilgjengelig rømningstid.


5. Rømningsplan som viser slokkeutstyr, rømningsveier osv. Sammen med objektet og utstyr som skal benyttes i bygget/området forøvrig, som telt, scene, boder, kjøretøy osv.


6. Oversiktskart som viser hovedatkomst og eventuelt adkomstvei for utrykningskjøretøy, risikosoner som eventuelt krever evakuering, vannforsyning for slokkevann (brannkummer) og lignende. Dette må sees i sammenheng med MIBs retningslinjer «tilrettelegging for slokkemannskaper». Disse finner du her.


7. Vaktmannskapenes forutsetninger: antall vakter, instrukser for arrangementet, dokumentasjon av opplæring, kompetanse og kommunikasjonsmuligheter internt og ekstern.


8. Enhver som håndterer farlig stoff, plikter å oppfylle forskrift om håndtering av farlig stoff.


9. Øvrig personsikkerhetstiltak/vurderinger. Det er ansvarshavende for arrangementet som skal sørge for at brann- og personsikkerheten vurderes og dokumenteres. Hvis ansvarshavende selv ikke har nødvendig kompetanse eller kapasitet til å utarbeide dokumentasjon, plikter ansvarshavende å innhente den nødvendige kompetansen.

 

Ved mellomstore eller store arrangementer og festivaler som vil foregå i flere lokaler/bygg og/eller på offentlig sted, og som vil føre til ansamling av store menneskemengder, vil det være aktuelt å sette inn tiltak av både forebyggende (begrensning av menneskemengder) og beredskapsmessig art (sikre fremkommelighet for utrykningskjøretøy og adkomst til brannkummer).
Omfanget av dokumentasjonen må tilpasses arrangementets art, aktivitet, risikoforhold og størrelse.

 

Kontroll
I de aller fleste tilfeller vil brannvesenet gjennomføre kontroll av at dokumentasjonen nevnt i «melding om arrangement» er utarbeidet. Dersom MIB vurderer dokumentasjonen til å være utilstrekkelig kan brannvesenet pålegge arrangør å søke bistand. Dette gjelder spesielt persontallvurdering.

 

Spørsmål
Har du spørsmål kan du ta kontakt med forebyggende avdeling på telefon 69 24 78 50
eller epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert 29. mai 2018, kl 13:39

Opprettet 22. mai 2014, kl 11:38« Tilbake