Drikkevannet for innbyggere i Moss, Rygge, Råde, Vestby og vestre del av Våler produseres ved Vansjø Vannverk. Vi gjør en rekke tiltak for å sikre et trygt og godt drikkevann.

Før vannet kommer ut av kranene hjemme hos innbyggerne, har det vært gjennom en omfattende renseprosess ved Vansjø Vannverk. MOVAR IKS produserer og leverer vann til kommunene, som har det videre ansvaret for distribusjonen til innbyggerne via sine ledningsnett. På veien går vannet gjennom bl.a. rørledninger, pumpestasjoner og høydebasseng

Les også: Renseprosessen består av tre rensetrinn og to desinfiseringstrinn

Strenge krav
Matloven og Drikkevannforskriften regulerer hvordan MOVAR og kommunene blant annet skal drifte, utarbeide rutiner, dokumentere, avdekke risiko og ha beredskap når noe går galt.

MOVAR IKS har over tid jobbet systematisk for å sikre stabil leveranse av et godt og trygt drikkevann til innbyggerne våre. Vansjø Vannverk og vannforsyningssystemet er et av landets mest teknologisk avanserte vannrenseanlegg og dermed svært robust. Vi benytter bl.a. klor og et UV-anlegg som ekstra barrierer mot sykdomsfremkallende organismer i drikkevannet.

God kompetanse, rutiner og teknologi
Et godt og trygt drikkevann oppnås gjennom kvaliteten på anlegget, gode rutiner og ikke minst kompetanse blant de ansatte. Våre medarbeidere har lang erfaring og mye kunnskap. Vi har gode rutiner for drift og vedlikehold av anlegg, ledningsnett og høydebassenget vårt. I tillegg benytter vi en rekke teknologier for å sikre kvaliteten i drikkevannet. Eksempler på dette er døgnkontinuerlig overvåkning, varslingssystemer og medarbeidere i beredskap hele døgnet året rundt.

Kvaliteten overvåkes kontinuerlig – også av et eksternt laboratorium
Vi tar hyppige prøver av vannet i flere, ulike deler av renseprosessen og distribusjonssystemet. Med andre ord både på råvannet før rensing, på vannverket, i ledningsnettet og høydebassenget. I dette arbeidet benytter vi både vårt interne laboratorium og et eksternt laboratorium. Dermed verifiseres og kvalitetssikres kvaliteten også av en uavhengig tredjepart.   

Føre var-prinsippet
I driften av Vansjø Vannverk legger vi alltid til grunn et prinsipp om at kvaliteten på drikkevannet er viktigst. Dersom det oppstår risiko eller uønskede hendelser, vil vi alltid stenge ned driften før vi får et godt nok faktagrunnlag til å igangsette produksjonen av drikkevann.

Vi har gjennomført en kartlegging av farer, potensielle uønskede hendelser og risiko, i tråd med drikkevannsforskriften. Med utgangspunktet i dette planlegger vi videre utvikling av Vansjø Vannverk for å redusere risikosituasjoner og å oppnå en enda bedre og sikrere drikkevannsforsyning.

Beredskap og forebyggende tiltak
Vi planlegger for at uønskede hendelser kan oppstå, selv om vi alltid jobber for å redusere både risikoen og konsekvensene om det skjer. 

I 2010 ferdigstilte vi et reservevannsanlegg som binder sammen de tre store vannverkene i Østfold. Dermed kan vi levere drikkevann til hverandres innbyggere når det er nødvendig.

Vi går snart i gang med byggingen av et nytt reservekraftanlegg. Dermed kan vi opprettholde produksjonen av drikkevann, selv om den ordinære strømforsyningen faller bort i kortere eller lengre tid. 

I tillegg jobber vi med å bygge ut ledningsnettet fra Vansjø Vannverk til kommunene. Dette vil øke forsyningssikkerheten og kapasiteten i regionen. Ved å bygge flere parallelle rørledninger, blir vi for eksempel mindre sårbare ved brudd på en av hovedvannledningene. 

MOVAR IKS jobber systematisk for å sikre innbyggerne et godt og trygt drikkevann. Her kan du sammenligne nøkkeltall for kvaliteten på vannet i 2018 mot kravene i Drikkevansforskriften. 

Sist oppdatert 12. juni 2019, kl 20:12

Opprettet 12. juni 2019, kl 15:14« Tilbake