Planlagte aktiviteter i juni 2021

Flere av aktivitetene fra mai videreføres i juni. Samtidig starter nye arbeider opp. Prosjektet ligger totalt sett i rute.
For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdene. 

Strekningen mellom Storebaug og Torbjørnsrød

 • Ny gangbro over Mosseelva blir ferdigstilt i løpet av juni. Brua vil foreløpig ikke være tilgjengelig for publikum.
 • Grøftearbeider fortsetter fra gangbro og sydover mot Storebaug. Rørarbeider her utføres vinteren 2022. 

Strekningen mellom Torbjørnsrød og Vålerveien 

 • Arbeidet med sprengning av grøfter avsluttes nå mellom Torbjørnsrød og Vålerveien. 
 • Rørlegging fra Torbjørnsrød og nordover fortsetter.
 • Det jobbes med igjenfylling av grøfter, tilbakeføring av jordmasser og tilpassing av terreng. Delstrekningen settes i stand igjen der rørarbeidet er avsluttet.
 • Sprenging rundt ventilkammer 2, ved Vålerveien, utføres i juni.
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. Les mer om hvorfor turstien er stengt her
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund. Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet.

Nore Bru, Fv. 120/Vålerveien

 • Anleggsarbeidene i nærheten av broa er i bero inntil videre. Fremdriften på andre deler av traseen i dette prosjektet fortsetter som planlagt.  
 • Vi ber publikum om å respektere de avsperrede områdene under broa. Her pågår det målinger som kan bli påvirket dersom noen beveger seg i området. 

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Mulig oppstart av arbeider med å komplettere anleggsvei nordfra mot hestesenter.

Stubbeløkkeveien, Nøkkeland/Kambo

 • Anleggsveier ferdigstilles.
 • Gravearbeider for grøft til ny hovedvannledning starter opp i juni.
 • Nødvendig inn- og utkjøring til anleggsområdet vil gjennom hele prosjektperioden foregå via skogsbilveien som går parallelt med nedre del av Stubbeløkkeveien.
 • Mossemarka vil ha begrenset tilgjengelighet for gående gjennom undergangen ved Nøkkeland.

 

Planlagte aktiviteter i mai 2021

Flere av aktivitetene i april videreføres i mai. Samtidig starter nye arbeider opp. 

Periodevis stengt for trafikk på Mosseelva ved Øvre Vrangen i uke 19 og 20

 • Det blir tidvis stengt for trafikk på Mosseelva ved Øvre Vrangen i uke 19 og 20. Årsaken er at vi bygger en ny bro i området. Les mer her

Ved Årvoll

 • Sprengningsarbeider i forbindelse med nytt ventilkammer på Frydenlund er nå ferdigstilt og armatur er montert. Her vil den nye hovedvannledningen etter hvert kobles sammen med hovedvannledningsnettet. Grøftesprengning fra ventilkammeret utføres på senere tidspunkt.

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien 

 • Flere anleggsteam fortsetter sitt arbeid i ulike deler på denne strekningen.
 • Anleggsvei fra Storebaug frem til Mosseelva er ferdigstilt. Rørarbeider utføres vinteren 2022.
 • Den gamle broa over Mosseelva ble revet og fjernet i slutten av februar. Fundamenter for ny bru er nå støpt.
 • Fra Mosseelva og nordover er det etablert grøfter. Arbeidet med å legge ned den nye hovedvannledningen er påbegynt. Grøften skal så lukkes og delstrekningen settes i stand igjen.
 • Omlegging av høyspentkabel
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. Les mer om hvorfor turstien er stengt her.
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund. Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet.
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet.

Nore Bru, Fv. 120/Vålerveien

 • Nore bro ved Mosseporten (Fv 120) er nå åpnet for trafikk igjen med enkelte begrensninger. Gangveien under broa er åpnet for publikum. 
 • Anleggsarbeidene i nærheten av broa er stanset inntil videre. Fremdriften på andre deler av traseen i dette prosjektet fortsetter som planlagt.  
 • Vi ber publikum om å respektere de avsperrede områdene under broa. Her pågår det målinger som kan bli påvirket dersom noen beveger seg i området. 

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Arbeider i området mellom Nore bru/FV 120 og Noreødegården er inntil videre stanset.

Stubbeløkkeveien, Nøkkeland/Kambo

 • Det jobbes fortløpende med sprenging, fjellskjæring, rydding og bygging av en midlertidig anleggsvei i skogen mellom Noreødegården i sør og E6 i nord.
 • Sprengningsarbeidene i Åkerlundkneika er ferdigstilt.
 • Nødvendig inn- og utkjøring til anleggsområdet vil gjennom hele prosjektperioden foregå via skogsbilveien som går parallelt med nedre del av Stubbeløkkeveien.
 • Mossemarka vil ha begrenset tilgjengelighet for gående gjennom undergangen ved Nøkkeland.

 

Planlagte aktiviteter i april 2021

Flere av aktivitetene i mars videreføres eller avsluttes i april. Samtidig starter nye arbeider opp.

Stubbeløkkeveien, Nøkkeland/Kambo

 • Hovedarbeidene rundt denne delen av traseen startet opp i mars.
 • Det jobbes fortløpende med sprenging, fjellskjæring, rydding og bygging av en midlertidig anleggsvei i skogen mellom Noreødegården i sør og E6 i nord. 
 • Flere anleggsteam fortsetter sitt arbeid i ulike deler på denne strekningen.
 • Nødvendig inn- og utkjøring til anleggsområdet vil gjennom hele prosjektperioden foregå via skogsbilveien som går parallelt med nedre del av Stubbeløkkeveien.
 • Mossemarka vil ha begrenset tilgjengelighet for gående gjennom undergangen ved Nøkkeland.

Ved Årvoll

 • Sprengningsarbeider i forbindelse med nytt ventilkammer på Frydenlund er nå ferdigstilt. Her kobles den nye hovedvannledningen på det eksisterende hovedvannledningsnettet senere.

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien 

 • Sprengningsarbeidene er i stor grad ferdigstilt på denne strekningen. Det gjenstår å sprenge rundt ventilkammer 2, ved Vålerveien. Her avventer man en avklaring rundt høyspentledning.
 • Flere anleggsteam fortsetter sitt arbeid i ulike deler på denne strekningen. Den nye hovedvannledningen legges ned, grøften lukkes og delstrekningen settes i stand igjen.
 • Den gamle broa over Mosseelva ble revet og fjernet i slutten av februar. Det foregår nå forberedende arbeider, før den nye broen kan monteres. Det har vært gjennomført kontroll av berggrunn. Betongarbeidene starter opp rett etter påske.
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund. Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet.
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. Les mer om hvorfor turstien er stengt her.
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet. 

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Hit transporteres steinmasser fra strekningen Storebaug-Vålerveien. Disse brukes til å stabilisere grunnen langs Noretjernet, der vannledningen skal legges senere. 
 • Grøftesprengning pågår i denne perioden. Sprengningsarbeid gjennomføres i tråd med strenge sikkerhetsregler for slikt arbeid, og varsles med skilt og lydsignaler.

 

Planlagte aktiviteter i mars 2021

Flere av aktivitetene i februar videreføres eller avsluttes i mars. Samtidig starter nye arbeider opp.

Stubbeløkkeveien, Nøkkeland/Kambo

 • I slutten av februar startet den synlige aktiviteten i dette området. Her jobbes det med innledende undersøkelser før hovedarbeidene starter opp i mars.
 • Det skal gjennomføres inspeksjoner og monteres vibrasjonsmåler på en rekke eiendommer i Stubbeløkkeveien. Dersom dette berører deg, vil du motta brev med mer informasjon fra både MOVAR IKS og Multiconsult.
 • Råde Graveservice vil utføre rensking, sprenging og gravearbeider for å etablere en midlertidig anleggsvei som brukes når vannledningen skal legges på plass.
 • Nødvendig inn- og utkjøring til anleggsområdet vil gjennom hele prosjektperioden foregå via skogsbilveien som går parallelt med nedre del av Stubbeløkkeveien.
 • Mossemarka vil være tilgjengelig for gående gjennom undergangen ved Nøkkeland bruer, selv om undergangen vil bli stengt en periode på grunn av anleggsarbeid.

Ved Årvoll

 • I slutten av mars starter arbeidet med å renske og sprenge ved Frydenlund. Dette er forberedende arbeider til byggingen av et ventilkammer. Her kobles den nye hovedvannledningen på det eksisterende hovedvannledningsnettet senere.

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien

 • Sprengningsarbeid gjennomføres i tråd med strenge sikkerhetsregler for slikt arbeid, og varsles med skilt og lydsignaler.
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund. Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet.
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. Les mer om hvorfor turstien måtte stenges her.
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet. I mars starter entreprenøren med å tilbakefylle og istandsette deler av traseen der hovedvannledningen er lagt ferdig.
 • Samtidig fortsetter flere anleggsteam sitt arbeid i ulike deler på denne strekningen.
 • Det jobbes fortløpende med sprenging, fjellskjæring, rydding og bygging av en midlertidig anleggsvei. Den nye hovedvannledningen legges ned, grøften lukkes og delstrekningen settes i stand igjen.
 • Overskuddsmasser fra strekningen transporteres ut av området via Storebaug og til Noretjernet.
 • Den gamle broa over Mosseelva ble revet og fjernet i slutten av februar. Det foregår nå forberedende arbeider, før den nye broen kan monteres. Det innebærer rensking, boring av fjellbolter, betongarbeider og sveising. Den nye broa skal i følge planen komme på plass i juni. 

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Også i dette området blir det noe aktivitet. 
 • Hit transporteres steinmasser fra strekningen Storebaug-Vålerveien. Disse brukes til å stabilisere grunnen langs Noretjernet, der vannledningen skal legges senere

 

Planlagte aktiviteter i februar 2021 

Aktivitetene i februar eri hovedsak i de samme områdene som vi jobbet med i januar 

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien

 • Tre anleggsteam fortsetter sitt arbeid i ulike deler  denne strekningen. De utfører sprenging, rydding og transport av masser. 
 • Sprengstein brukes fortløpende til å anlegge en midlertidig anleggesvei. Overskuddsmasser transporteres ut av området via Storebaug og til Noretjernet
 • Gravearbeid starter på deler av strekningen, før de første rørstrekkene à hele 20 meter på hovedvannledningen legges og sveises sammen
 • Mot slutten av februar er det planlagt å etablere en riggplass ved broen over Mosseelva. Her etableres det en kranfor å fjerne dagens bro og løfte på plass en ny bro
 • Sprengningsarbeid gjennomføres i tråd med strenge sikkerhetsregler for slikt arbeid, og varsles med skilt og lydsignaler. 
 • Årvolltangen er tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund.Det er skiltet på utsiden av anleggsområdet. 
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen er vesentlig redusert. Turstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperioden. Les mer om hvorfor.
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet.  

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Også i dette området blir det noe aktivitet. 
 • Hit transporteres steinmasser fra strekningen Storebaug-Vålerveien. Disse brukes til å stabilisere grunnen langs Noretjernet, der vannledningen skal legges senere

Ved Kambo

 • I området på begge sider av Osloveien og jernbanen, omtrent ved KIWI-butikken, blir det noe aktivitet i forbindelse med kabelpåvisning og supplerende grunnboringer.

 

Planlagte aktiviteter i januar 2021 

Strekningen mellom Storebaug og Vålerveien

 • 4. januar starter anleggsarbeidenepå strekningen mellomStorebaugog Vålerveien
 • Råde Graveservice vil arbeide her frem til senhøsten 2021.
 • Fremkommeligheten i områdene langs traseen blir vesentlig dårligereTurstien der vannledningen skal etableres vil være helt stengt i anleggsperiodenLes mer om hvorfor.
 • For din egen sikkerhet skal du ikke bevege deg inn i anleggsområdet. 
 • Tre anleggsteam jobber i ulike deler av denne traseen i januar. De utfører sprenging, rydding og transport av masser. 
 • Sprengningsarbeid gjennomføres i tråd med strenge sikkerhetsregler for slikt arbeid, og varsles med skilt og lydsignaler. 
 • Årvolltangen vilhele tiden være tilgjengelig via Storebaug og Frydenlund.
 • Det er satt opp informasjonsskilt langs alle turstier som fører inn mot anleggsområdene

Ved Noretjernet/Noreødegården Ryttersportsenter

 • Det vil også bli noe aktivitet i dette området. 
 • Steinmasser fra strekningen Storebaug-Vålerveien vil bli fraktet hit. Her skal massene brukes for å stabilisere grunnen langs Noretjernet, der vannledningen skal legges senere
 • Det er satt opp et informasjonsskilt ved parkeringsplassen ved Noretjernet. 


Planlagte aktiviteter i november/desember 2020

 • Entreprenør jobber med å utarbeide en detaljert fremdriftsplan. Denne blir førende for mer konkret informasjon om oppstart og hvilke arbeider som skal foregå når og hvor.
 • Oppstart for anleggsarbeidene på strekningen Frydenlund-Mosseelva blir i januar 2021. 

Planlagte aktiviteter i oktober 2020

 • Landbruksforvaltningen i Moss kommune ferdigstiller hogstarbeider i terrenget bak Storebaug øst. Det skal også ryddes opp og kjøres ut tømmer og kvister. 
 • Signering av kontrakt med entreprenøren som skal stå for anleggsarbeidene. 
 • informasjonsarbeid og dialog med de som berøres i første del av traseen. 

 

Sist oppdatert 28. mai 2021, kl 10:45

Opprettet 22. oktober 2020, kl 09:24« Tilbake