Solgård Avfallsplass, Vestby Gjenvinningsstasjon og Miljøbilen tar imot farlig avfall fra husholdningene. Kun Solgård Avfallsplass tar imot mindre mengde farlig avfall fra næringskunder.

VIKTIG:

 • Emballasje. Vi minner om at alt farlig avfall må være emballert forsvarlig ved levering slik at man unngår søl. For eksempel må fat være tette og hele, og kanner må ha lokk/kork som kan skrues igjen. 
 • Merking. Den videre behandlingen av avfallet er avhengig av hva slags type avfall det er, derfor er det viktig at dette kommer tydelig fram på emballasjen. Dersom man ikke benytter original emballasje kan man for eksempel skrive på med tusj hva innholdet er.

For at avfallet skal defineres som farlig avfall fra husholdning, må personer fra husholdningen selv levere avfallet, dersom man kommer sammen med for eksempel håndverker eller næringsdrivende vil avfallet bli behandlet som næringsavfall.

Farlig avfall fra private

Eksempler på farlig avfall:

 • Oljeholdig avfall
 • Maling-, lim- og lakkrester
 • Syrer og baser
 • Løsemidler
 • Plantevernmidler
 • Kjemikalier
 • Spraybokser
 • Batterier
 • Lyspærer/lysstoffrør
 • Røyk- og brannvarslere
 • PCB-holdige isolerglassruter
 • Klorparafinholdige isolerglassruter
 • Asbest
 • Trykkimpregnert trevirke
 • Cellegummi
 • Vinylbelegg-/lister
 • Styrofoam EPS/XPS (Blå og rosa type isopor)

Privatpersoner leverer farlig avfall gratis til MOVAR. Farlig avfall fra privathusholdninger leveres til Solgård AvfallsplassVestby Gjenvinningsstasjon eller Miljøbilen
På Vestby Gjenvinningsstasjon tas det ikke imot PCB-/klorparafinholdige glassruter, asbest/eternitt, cellegummi, vinylbelegg-/lister med ftalater og EPS/XPS

MOVAR er pliktig til å ta imot inntil 1 000 kg farlig avfall pr. år pr. avfallsbesitter/husholdning i tillegg til 500 kg PCB-holdige isolerglassruter. Denne mengden farlig avfall kan leveres gratis.

Farlig avfall fra næring

Eksempler på farlig avfall:

 • Oljeholdig avfall
 • Maling-, lim- og lakkrester
 • Syrer og baser
 • Løsemidler
 • Plantevernmidler
 • Kjemikalier
 • Spraybokser
 • Batterier
 • Lyspærer/lysstoffrør
 • Røyk- og brannvarslere
 • PCB-holdige isolerglassruter
 • Klorparafinholdige isolerglassruter
 • Asbest
 • Trykkimpregnert trevirke
 • Cellegummi
 • Vinylbelegg-/lister
 • Styrofoam EPS/XPS (ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS)) (Blå og rosa type isopor)

Farlig avfall fra næring leveres til Solgård Avfallsplass. Vestby Gjenvinningsstasjon og Miljøbilen tar ikke imot farlig avfall fra næringskunder.

MOVAR er pliktig til å ta imot inntil 1 500 kg farlig avfall pr. år pr. avfallsbesitter. Mindre næringskunder (avfallsprodusenter/avfallsbesitter) hvor det oppstår farlig avfall er pliktig til levere farlig avfall til godkjent mottak minst en gang pr. år. Plikten inntrer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. 

Avfallet må deklareres av kunden før levering og det betales avhengig av hva slags farlig avfall som leveres og mengde. Myndighetene har innført elektronisk deklarering, Avfallsdeklarering.no, som erstatter tidligere papirversjon. Her finner du mer informasjon om avfallsdeklarering

Farlig avfall skal deklareres av kunden før levering, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet ved videre håndtering.

Vi oppfordrer til å ha med datablader på avfallet. Næringskunder må ta kontakt med betjeningen før levering.

 

 

Sist oppdatert 13. mars 2019, kl 13:12

Opprettet 7. juli 2014, kl 15:20« Tilbake